نامه از ناشناس به حسین ملک از مشهد درباره حفر قنات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای خطاب به حسین ملک از مشهد درباره حفر قنات در جیم آباد و ادانه آن درصورت تمایل وی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۵۶
موضوع اثر : نامه
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان