نامه های احوالپرسی و تشکر از حسین ملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه هایی از ابوالقاسم الشریف، محمدتقی بیاتوردی و جعفر بن محمدالحسینی خطاب به حسین ملک احوالپرسی و تشکراز اقدامات وی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۲۸
موضوع اثر : نامه احوالپرسی و تشکراز حسین ملک
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان