مصالحه ارثیه مادری مشهدی احمد با کربلایی جواد و حاجی بابا در قبال ۱۶۴۱ ت.مان و ۵ هزار دینار ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه ارثیه مادری مشهدی احمد با کربلایی جواد و حاجی بابا در قبال ۱۶۴۱ ت.مان و ۵ هزار دینار ۱۳۳۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۲۹
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان