نامه هیئت محکمه ارض اقدس بانضمام تلگراف علما پیرامون موضوع معین السادات در ۱۳۳۵ ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

حکم هیئت محکمه ارض اقدس به وزارت عدلیه پیرامون مصالحه نامه بین کاظم ملک التجار و معین السادات بانضمام ۲ برگ کپی تلگراف علما به وزارت عدلیه در سال ۱۳۳۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۳۰
پدید آورندگان : هیئت محکمه ارض اقدس (صادرکننده) محمدعلی فاضل (صادر کننده) محمد نجفی (صادر کننده)
موضوع اثر : حقوقی
تاریخ خلق : ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان