یادداشت محکمه حقوقی بدایت به ملک التجار و معین السادات درخصوص ادعای جعل مهر پای مصالحه نامه میان ان دو ۱۳۳۶

نظر شما:

یادداشت محکمه حقوقی بدایت به ملک التجار و معین السادات درخصوص ادعای جعل مهر پای مصالحه نامه میان ان دو ۱۳۳۶
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۳۲
پدید آورندگان : محکمه بدایت (نویسنده)
موضوع اثر : سواد محکمه بدایت حقوق
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور