تلگراف صادق به رئیس التجار از سبزوار به مشهد در سال ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف صادق به رئیس التجار از سبزوار به مشهد پیرامون رفع توقیف پنبه و درخواست مابقی پول در دلو ۱۳۳۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۶۲
پدید آورندگان : آقا صادق (صادر کننده)
موضوع اثر : رفع توقیف پنبه
تاریخ خلق : ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان