نامه فرمانفرمای ایالت خراسان و سیستان به حسین آقا ملک پیرامون قنات حسن آباد و خدمتانه مستاجر حوت ۱۲۹۸ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)