قبض اشتراک مجله ادبی ارمغان توسط حسین آقا ملک در حوت ۱۳۹۹ پهلوی

نظر شما:

قبض اشتراک مجله ادبی ارمغان که توسط حسین آقا ملک در حوت ۱۳۹۹ پرداخت شده است
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۷۲
موضوع اثر : آبونمان مجله ارمغان
تاریخ خلق : اسفند ۱۲۹۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان