نامه فرمانفرمای خراسان و سیستان به حسین آقا ملک برای توافق مجلس افطار و روضه جوزا ۱۳۰۰ پهلوی

نظر شما:

نامه فرمانفرمای کل ایالت خراسان و سیستان به حسین آقا ملک برای توافق برگزاری مجلس افطار و روضه در تاریخ ۷جوزا ۱۳۰۰ خورشیدی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۷۵
پدید آورندگان : محمدعلی (نویسنده) فرمانفرمای کل ایالت خراسان و سیستان (پدید آور)
موضوع اثر : دعوت افطار و مجلس روضه
تاریخ خلق : ۷ خرداد ۱۳۰۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان