نامه عمادالدین شریعت زاده به حسین آقا ملک پیرامون رسیدگی به دعاوی حقوقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه عمادالدین شریعت زاده وکیل حسین آقا ملک به ایشان پیرامون رسیدگی به دعاوی عضدالدوله، بصیرالدوله، امیراعظم، جمال الدین، حاجی اسماعیل خیر آبادی و تعیین تکلیف محاکمه و ...
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۶
پدید آورندگان : عمادالدین شریعت زاده طهرانی (نویسنده)
موضوع اثر : حقوقی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان