برات به حواله کرد بانک ملی مشهد محال علیه حسین آقا ملک ۱۳۱۰ش پهلوی

نظر شما:

برات به حواله کرد بانک ملی شعبه مشهد محال الیه حسین آقا ملک، فروشنده قرشی، نویسنده برات صولت السلطنه به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۱۰ش
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۹۱
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : ۱۲ مرداد ۱۳۱۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان