رسید قبض اعانه به خیره بلدیه ۱۳۰۱ش. قبض فقرا و عجزه ۱۳۰۸ش. توسط حسین آقا ملک پهلوی

نظر شما:

قبض اعانه خیره بلدیه ۱۳۰۱ش فقرا و عجزه ۱۳۰۸ش که توسط حسین آقا ملک پرداخت شده مبلغ اعانه خیریه یکصد تومان و اعانه فقرا بدون مبلغ
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۹۲
پدید آورندگان : اداره خیریه بلدیه (صادر کننده) اعانه فقرا و عجزه (صادرکننده)
موضوع اثر : قبض خرید بلدیه و اعانه فقرا و عجزه
تاریخ خلق : ۱۳۰۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قبض
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان