نامه هایی به حسین ملک برای بیان وضعیت، تعیین تکلیف حاجی محمدرضا خان/ قرض معاون الایاله از بانک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه هایی به حسین ملک برای بیان وضعیت و تقاضای تعیین تکلیف حاجی محمدرضا خان/ قرض معاون الایاله از بانک و منقضی شدن زمان ان
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۹۴
موضوع اثر : نامه هایی به حسین ملک برای تعیین تکلیف
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان