صورت حساب های مالیاتی، تلگرافی ... حسین آقا ملک به سبک سیاق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت حساب های دخل و خرج طائفه ترکیه ۱۳۱۰ ، صورتحساب مخابرات حسین آقا ملک شوال ۱۳۲۴ / وجوهات ارسالی/ صورت تقسیم عایدات کشاورزی/ صورت انکسار ظروف کارخانه و آبدارخانه /طلب حسین آقا ملک شوال ۱۳۳۴
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۰۲
پدید آورندگان : اداره مخابرات (صادر کننده) حسین آقا ملک (نویسنده)
موضوع اثر : صورتحساب مالی
تاریخ خلق : ۱۳۱۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : متولی, قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان