مصالحه نامه منافع یکساله دیوانی بین امیرزاده و محمدباقربن محمدتقی صفر ۱۲۸۹ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه منافع یکساله عمارت دیوانی بین امیرزاده اعظم و محمدباقربن محمدتقی در غره صفر ۱۲۸۹
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۲۷
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدتقی (پدید آور) امیرزاده اعظم (پدید آور)
موضوع اثر : منافع یکساله عمارت دیوانی
تاریخ خلق : صفر ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان