نامه هایی بامضمون عیادت از بیمار، عذرخواهی از معافیت دیدار، ارسال سواد قریه کوئین، احوالپرسی، دعوت به منزل، استقبال از زائر کربلا، خرید کتاب و گزارش مبایعه خانه و باغ

نظر شما:

نامه هایی بامضمون عیادت از بیمار، عذرخواهی از معافیت دیدار، ارسال سواد قریه کوئین، احوالپرسی، دعوت به منزل، استقبال از زائر کربلا، خرید کتاب و گزارش مبایعه خانه و باغ
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۳۷
پدید آورندگان : محمدبن اسماعیل (نویسنده) میرزا علی روضه خوان (نویسنده)
موضوع اثر : نامه های شخصی
رنگ : کرم، نخودی، سبزابی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : سواد, نسخه, کاغذ