مبایعه نامه بین مشهدی حسین و جعفرقلی که حدود و ثغور آن مشخص نیست / پشت سند صیغه عقد به عربی

نظر شما:

مبایعه نامه بین مشهدی حسین و جعفرقلی که حدود و ثغور آن مشخص نیست / پشت سند صیغه عقد به عربی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۴۰
موضوع اثر : مبایعه نامه
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور