نامه درخواست پول از عدال السلطنه به حسین ملک و ابراز نیاز مبرم وی به قرض کردن پول از وی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه درخواست پول از عدال السلطنه به حسین ملک و ابراز نیاز مبرم وی به قرض کردن پول از وی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۴۶
پدید آورندگان : عدل السلطنه (نویسنده)
موضوع اثر : نامه درخواست پول
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان