سند فروش مزرعه سلیمانی از طرف محمدکاظم ملک التجار به ملا یوسف شوال ۱۳۲۱ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سند فروش ۱۲ سهم مزرعه سلیمانی در میانه روبنج از طرف محمدکاظم ملک التجار به ملا یوسف جامی به مبلغ ۵۲۰ تومان در شوال ۱۳۲۱
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۲
موضوع اثر : فروش مزرعه
تاریخ خلق : ۷ شوال ۱۳۲۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان