اجاره نامه مزارع سنگ آتش و مراغه در بلوک جام میان عباسعلی و حسین آقا ملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره همگی مزارع سنگ آتش و مراغه در بلوک جام میان عباسعلی و حسین آقا ملک به مدت سه سال به مبلغ ۳۰۰ تومان ذیقعده ۱۳۲۷
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۹۹
موضوع اثر : بلوک جام
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان