سواد مبایعه نامه چند باب دکان و منزل در بازار تهران بین غفار بیک و خدیجه سلطان در محرم ۱۲۹۱ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد مبایعه نامه یک دانگ از شش دانگ مشاع اندرونی و بیرونی و خلوت و دکاکین متصل به آن در بازار تهران بین غفار بیگ و خدیجه سلطان همسر محمدمهدی ملک التجار در محرم ۱۲۹۱
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۰۳
تاریخ خلق : ۱۴ محرم ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان