اسناد مربوط به وقوع صلح بین ملک التجار و معین السادات طهرانی از ۱۳۳۴- ۱۳۳۵ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اسناد مربوط به وقوع صلح بین محمدکاظم ملک التجار و معین السادات طهرانی و سجلات بزرگان برای عدلیه خراسان، سواد رقیمه امام جمعه خوئی، جواب وکیل معین السادات، اعتراضات وارد بر محکمه ، سواد تلگراف صمصام السلطنه رئیس الوزرا به مخبرالسلطنه وزیر عدلیه در باره صحت مهر و دستخط علمای مشهد در صحت صلحنامه و اخطار در خصوص عدم رعایت قوانین جزائی، سند وقوع صلح و ابطال ادعای معین السادات با حکم حجه الاسلام آیت الله زاده و حاجی فاضل و صدور حکم شرع از سال ۱۳۳۴- ۱۳۳۵
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۳۰
پدید آورندگان : صمصام السلطنه رئیس الوزرا (پدید آور) یحیی خوئی امام جمعه خوی (پدید آور) حسین آقا ملک (پدید آور) رئیس بدایت موید دیوان (پدید آور) عدلیه خراسان (پدید آور)
موضوع اثر : صلحنامه جعلی معین السادات
تاریخ خلق : رجب ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان