اقرارنامه فروش سهم وکیل آباد حاج عبدالحسین به حسین آقا در ذی حجه ۱۳۲۶ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اقرارنامه فروش سهم وکیل آباد حاج عبدالحسین به حسین آقا در ۱۳ذی حجه ۱۳۲۶ با شرایط ۲۵۰ خروار گندم خوب که مقرر شده اگر یک روز گندم مرحمت نشود معامله باطل شود.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۳۸
پدید آورندگان : حاج عبدالحسین (نویسنده)
موضوع اثر : فروش ملک
تاریخ خلق : ۱۳ ذیحجه ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان