نامه به ملک التجار درباره اب عدم ممانعت از استفاده از رودخانه فریزی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه به ملک التجار درباره رودخانه فریزی که شش نهر مزارع خالصه چناران را مشروب میکند و استناد به طوماری که به امضای علمای ارض اقدس و اغامحمدخان قاجار و میرزا موسی وزیر درباب ملکیت آن و اینکه پس از فتنه سالار بایر شده و کسی حق ممانعت از آب نهر را ندارد.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۶۲
موضوع اثر : نامه ای درباره استفاده از رودخانه فریزی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان