پیش نویس تلگراف توسط افراد به معتمدالسلطان، به شاهزاده رئیس و به حسین آقا ملک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سه برگ پیش نویس تلگراف به معتمدالسلطان رضا قلی خان پیرامون درخواست حواله مخارج/ به شاهزاده رئیس برای درخواست گرفتن تلگراف از حسین آقا برای مخارج کارمندان/ به حسین آقا ملک در باره نزاع در چناران
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۲۱
رنگ : کرم و سبز
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان