نامه آصف الدوله به اتابک اعظم پیرامون انتظام اموراملاک ملک التجار در ۱۳۲۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه و سواد نامه آصف الدوله به اتابک اعظم پیرامون انتظام امور املاک ملک التجار، مالیات مربوطه و ادعای وی در رابطه با املاک و مالیات با توجه به فرامین و قبالجات و املاک معاون الایاله در سال ۱۳۲۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۵۷
پدید آورندگان : آصف الدوله (پدیدآور)
موضوع اثر : انتظام املاک ملک التجار
تاریخ خلق : ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان