نامه احتمالاً به نیرالدوله پیرامون درخواست دستخطی جهت تعیین وضعیت املاک ملک التجار و معاون الایاله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حسین(ملک؟)احتمالاً به نیرالدوله پیرامون درخواست دستخطی جهت تعیین وضعیت املاک ملک التجار و تقی معاون الایاله و پاسخ آن درخصوص عدم صدور حکم آن
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۶۱
موضوع اثر : توقیف املاک ملک التجار
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان