نامه به سپهدار برای مساعدت به حسین آقا ملک در زمینه املاک خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پیش نویس نامه به سپهدار برای مساعدت به حسین آقا ملک و صدور حکم حقانیت وی از طرف اتابک اعظم در خصوص قضایای آصف الدوله و معاون الایاله در زمینه املاک خراسان
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۶۸۲
تاریخ خلق : ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان