اجاره نامه نصف یک کاروانسرا واقع در دهخوارقان با ۵ دکان ۱۳۲۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه تمامی نصف یک باب کاروانسرا در صقبه دهخوارقان با ۵ باب دکان به مبلغ ۲۴۰ تومان در ۱۳۲۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۸.۳۱.۰۵۷۴۸
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۴ صفر ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان