سواد عرض حال صنیع الممالک از محمدکاظم ملک التجار درباره شرکت عمومی ۱۳۴۳ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد عرض حال صنیع الممالک از محمدکاظم ملک التجار درباره شرکت عمومی ۱۳۴۳ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۰۰۴۳
پدید آورندگان : صنیع الممالک (نویسنده)
موضوع اثر : شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۵ صفر ۱۳۴۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان