ملفوفه فرمان ناصرالدینشاه در استرداد مزارع محمود آباد و بردو به نقدعلیخان جامی ۱۳۱۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ملفوفه فرمان ناصرالدین شاه به مویدالدوله فرمانفرمای خراسان وسیستان درمورد از تصرف خارج کردن مزارع محمود آباد وبردو وتحویل آن به نقد علی خان جامی (رمضان المبارک ۱۳۱۱ق )
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۷۸۰
پدید آورندگان : ناصرالدینشاه (صادرکننده)
موضوع اثر : استرداد املاک
تاریخ خلق : رمضان ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
جنس : کاغذ دست ساز، دست ساز آهارمهره نخودی رنگ،
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان