فرمان شاه سلطان حسین صفوی درباره اعزام میرزا رفیع الدین به سفارت دربار هند ۱۱۲۵ق. صفویه

نظر شما:

فرمان شاه سلطان حسین : اعزام میرزا رفیع الدین به عنوان سفیر جدید ایران به دربارهند نزد فرخ سیر گورکانی به جهت تبریک جلوس آن شاه (شوال المکرم ۱۱۲۵ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۰۵
پدید آورندگان : شاه سلطان حسین (صادرکننده)
موضوع اثر : اعزام سفیر به هند
تاریخ خلق : شوال ۱۱۲۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
تکنیک : دستنویس، دست ساز آهار مهره روشن،
ابعاد : طول (۵۳ سانتیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
  • مرت ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : صفویه, فرمان, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان