فرمان شاه عباس دوم درباره اعطای سیورغال ابدی محال دماوند به فرزندان میر کته میر وتأکید برعدم طلب مالوجهات و... از آنها توسط متصدیان مهمات دیوانی دماوند ۱۰۵۱ق صفویه

نظر شما:

فرمان شاه عباس دوم : اعطای سیورغال ابدی محال دماوند به فرزندان میر کته میر وتأکید برعدم طلب مالوجهات و... از آنها توسط متصدیان مهمات دیوانی دماوند (جمادی الاول ۱۰۵۱ق)
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۲۹
پدید آورندگان : شاه عباس دوم (صادرکننده)
موضوع اثر : اعطای سیورغال
تاریخ خلق : جمادی‌الاول ۱۰۵۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۶۱ سانتیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان