مصالحه یک باب خانه در محله بازار میان محمدمهدی ملک التجار و حبیب الله خان سرتیپ ۱۲۶۱ ق.

نظر شما:

مصالحه یک باب خانه در محله بازار میان محمدمهدی ملک التجار و حبیب الله خان سرتیپ به بهای ۱۰۰ دینار فلوس سیاه ۱۲۶۱ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۰۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : مصالحه نامه