ملفوفه فرمان محمدعلیشاه به رکن الدوله در استرداد املاک توقیف شده ملک التجار در خراسان ۱۳۲۶ق.

نظر شما:

ملفوفه فرمان محمدعلیشاه به رکن الدوله در استرداد املاک توقیف شده ملک التجار در خراسان و اعزام معاون الایاله به طهران و انتقال املاک خریداری شده توسط وی به ملک التجار ۱۳۲۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۰۵
موضوع اثر : استرداد املاک توقیف شده ملک التجار
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :