برگه اخطاریه وزارت عدلیه به ملک التجار درباره حضور در محکمه مربوط به شرکت عمومی ۱۳۳۱ق.

نظر شما:

برگه اخطاریه وزارت عدلیه به ملک التجار درباره حضور در محکمه مربوط به شرکت عمومی ۱۳۳۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۰۸
موضوع اثر : برگه اخطاریه
رنگ : سفید
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :