نامه حسن ملک درباره کنترات راه آستارا و اجاره آن به حبیب الله یف ۱۳۲۷ق.

نظر شما:

نامه حسن ملک درباره کنترات راه آستارا و اجاره آن به حبیب الله یف ۱۳۲۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۱۰
موضوع اثر : نامه درباره اجاره راه آستارا
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :