مبایعه شش دانگ باغ واقع در محله دربند میان محمدکاظم ملک التجار و حسن خان دربندی ۱۳۰۳ق

نظر شما:

مبایعه شش دانگ باغ واقع در محله دربند میان محمدکاظم ملک التجار و حسن خان دربندی ۱۳۰۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۲۰
موضوع اثر : مبایعه باغ
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : مبایعه نامه