مصالحه نیم ساعت آب دربند و گلابدره میان اقاداود و شاهزاده نصرا الدوله ۱۲۸۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نیم ساعت از ۲۴ ساعت آب دربند و گلابدره میان اقاداود و شاهزاده نصرت الدوله ۱۲۸۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۲۱
موضوع اثر : مصالحه آب
تاریخ خلق : ۳۰ شعبان ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
واقف : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان