عریضه ملک التجار درذتایید مالکیت وی بر کاروانسرای دولت که از س.ی محمدمهدی پدرش به وی واگذار شده بود قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه ملک التجار در تایید مالکیت وی بر کاروانسرای دولت که از سوی محمدمهدی پدرش به وی واگذار شده بود
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۲۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : درخواست تایید مالکیت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان