قبض رسید وجه سنگ ابتیاعی برای قنات باغ امامزاده قاسم شمیران ۱۳۰۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید وجه سنگ ابتیاعی برای قنات باغ امامزاده قاسم شمیران ۱۳۰۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۲۷
موضوع اثر : قبض خرید سنگ
تاریخ خلق : ۴ رمضان ۱۳۰۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان