رقم کامران میرزا نایب السلطنه به وزیرنظام درباره عدم اجازه تغییر مسیر نهر دربند توسط اهالی امامزاده قاسم ۱۳۰۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رقم کامران میرزا نایب السلطنه به وزیرنظام درباره عدم اجازه تغییر مسیر نهر دربند متعلق به ملک التجار توسط اهالی امامزاده قاسم ۱۳۰۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۲۸
پدید آورندگان : کامران میرزا (صادرکننده)
موضوع اثر : عدم اجازه تغییر مسیر رود
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۰۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : رقم, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان