مصالحه انتقال شش دانگ کاروانسرای امیر از ملک التجار به امین خلوت ۱۲۹۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه انتقال شش دانگ کاروانسرای امیر از ملک التجار به امین خلوت بر اساس ورقه حکم شرعیه ۱۲۹۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۳۰
موضوع اثر : مصالحه انتقال ملک
تاریخ خلق : ۱۷ صفر ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان