عریضه ملک التجار به آقامحمدحسن درباره تایید حقانیت وی بر شش دانگ کاروانسرای دولت ۱۲۹۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه ملک التجار به آقامحمدحسن درباره تایید حقانیت وی بر شش دانگ کاروانسرای دولت بر اساس اسناد معتبره ۱۲۹۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۳۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تایید بر حقانیت
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان