عریضه درباره تایید وصی در وصیتنامه اقا نجفقلی قراباغی پس از فوت وصی تعیین شده از طرف وی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه درباره تایید وصی در وصیتنامه اقا نجفقلی قراباغی پس از فوت وصی تعیین شده از طرف وی
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۳۵
موضوع اثر : تایید وصی
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان