نامه به حسین ملک درباره فروش ملکی به وی و نحوه پرداخت مبلغ آن ۱۳۴۳ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه به حسین ملک درباره فروش ملکی به وی و نحوه پرداخت مبلغ آن ۱۳۴۳ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۳۸
موضوع اثر : فروش ملک
تاریخ خلق : ۱۲ رمضان ۱۳۴۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان