عریضه به آقامیرزا محمد در شهادت انتقال نیم دانگ از سرای امیر از نظام الملک به عبدالحسین طهرانی ۱۲۷۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه به آقامیرزا محمد در شهادت انتقال نیم دانگ از سرای امیر از نظام الملک به عبدالحسین طهرانی ۱۲۷۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۴۰
موضوع اثر : شهادت بر انتقال ملک
تاریخ خلق : ۶ رمضان ۱۲۷۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان