مصالحه نیم دانگ سرای امیر و اجرت المثل آن میان محمدکاظم ملک التجار با ستاره بیگم ۱۲۸۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نیم دانگ سرای امیر و اجرت المثل آن میان محمدکاظم ملک التجار با خواهرش ستاره بیگم ۱۲۸۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۴۲
موضوع اثر : مصالحه سرای امیر
تاریخ خلق : ۱۰ ذیقعده ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان