مصالحه اشجار مفروشه ملکی واقع در رودخانه گلابدره میان ملک التجار و آقا سیدعلی ۱۳۱۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه اشجار مفروشه ملکی واقع در رودخانه گلابدره میان ملک التجار و آقا سیدعلی ۱۳۱۱ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۴۸
موضوع اثر : مصالحه ملک
تاریخ خلق : ۵ صفر ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان