مصالحه قهوه خانه میان والده شاهزاده عمیدالدوله با اقا سیدجعفر امامزاده قاسمی۱۲۸۰ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه قهوه خانه میان والده شاهزاده عمیدالدوله با اقا سیدجعفر امامزاده قاسمی۱۲۸۰ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۵۲
موضوع اثر : مصالحه قهوه خانه
تاریخ خلق : ۲۹ رمضان ۱۲۸۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان